Condicions generals

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI) 

El Festival VinyaSons, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El Festival VinyaSons es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de Festival VinyaSons.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini 1: Festival VinyaSons
Nom comercial 1: www.vinyasons.com
Denominació social: Festival VinyaSons / Marius McGuinness Martí
CIF/NIF: 47649023S
Domicili social: Passatge Marimon 10, 2n, 08021 Barcelona
correu electrònic: vinyasons@gmail.com

La compra d’entrades a través d’aquest servei implica l’acceptació de les seguents condicions: En cas d’una reclamació de devolució, La Fundació Pinnae es responsabilitza de la mateixa. Una vegada adquirida l’entrada no s’admeten canvis ni devolucions.

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, la devolució de l’import es realitzarà en els termes que ho comuniqui l’organització en un màxim de 15 dies.
L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts oficials de venda.

Una vegada adquirida l’entrada no s’admetran canvis ni devolucions de l’import.
No es restituirà l’entrada en cas de pèrdua, deteriorament, robatori o destrucció.

Les entrades adquirides amb descompte o tarifa especial hauran de justificar aquest dret mitjançant un document acreditatiu en l’accés al teatre. En cas de no presentar la justificació corresponent no tindran validesa.

En accedir al recinte, el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permesa l’entrada amb tots aquells objectes que puguin ser de consideració perillosos per l’organització. Es reserva el dret d’admissió.

L’admissió queda supeditada al fet de disposar d’una entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els seus drets al sortir del recinte. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte un cop començada la funció.

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte. En cas d’anul·lació l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.

Les reclamacions sobre la realització, alteració o anul·lació de l’espectacle s’han d’adreçar a la organització presentant l’entrada.

És obligació per al client llegir les característiques i particularitats de cada espectacle.

El preu de l’entrada inclou l’IVA vigent.